П О Л И Т И К А

за защита на личните данни на стрелбище „Герена“ към Стрелкови клуб „Левски“,
съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

Стрелкови комплекс „Герена“ е част от сдружение „Стрелкови клуб „Левски“ и е с основна дейност обучение по стреклови спортове и организирането на курсове по стрелба.

При извършване на своята дейност  Стрелбище „Герена“ в качеството на администратор на лични данни обработва лични данни на своите клиенти. Дружеството се стреми да осигури подходящо ниво на сигурност на личните данни, като ги обработва само за допустими от закона цели и с допустими от закона средства в съответствие с изкисванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент относно защитата на данните – „GDPR”).

Настоящото уведомление за поверителност предоставя информация за това как Стрелбище „Герена“ събира, обработва и съхранява лични данни в хода на своята дейност – какви видове лични данни събираме, защо са ни необходими, на кого могат да бъдат предоставени или разкрити и как са защитени. Предоставяйки Вашите лични данни на Стрелбище „Герена“, независимо дали на хартия или по електронен път, Вие приемате и се съгласявате с практиките, описани в настоящата Политика за защита на личните данни. Моля, да ги прочетете внимателно и в случай че имате въпроси  да ги отправите на адреса и телефона посочени по-долу, а в случай че не сте съгласни с някои от описаните условия, не Ви препоръчваме използването на продукти и услуги, предоставяни от Стрелбище „Герена“, за които е задължително да предоставите личните си данни.

 1. Информация за администратора на лични данни

Наименование: Стрелбище „Герена“ („Администратор”)

Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Левски вековен“ №7,

Данни за контакт: strelbishtegerena@gmail.com; тел.: +359 894 685 717

 1. Данни, които събираме

Стрелбище „Герена“ събира следните групи  лични данни:

1) идентификационни данни (трите  имена,  ЕГН);

2) данни за контакт (адрес);

3) информация за осъждания и психично здраве;

Данни, събирани чрез автоматични средства: Уебсайтът на Стрелбище „Герена“ събира серия от общи данни и информация, когато обект на данни или автоматизирана система извикат уебсайта. Стрелбище „Герена“ анализира анонимно събраните данни и информация статистически, с цел да повиши защитата на данните и сигурността на данните на нашето предприятие и да осигури оптимално ниво на защита на личните данни, които обработваме. Анонимните данни на регистрационните файлове на сървъра се съхраняват отделно от всички лични данни, предоставени от субекта на данните.

Личните  данни  се  събират,  обработват  и  съхраняват на  хартиен и/или  електронен носител от опредлените длъжностите  по реда на закона.

 1. Цели и начин на използване на информацията, която събираме

Стрелбище „Герена“ обработва личните данни само за целите, за които са събрани, и не ги използва за други цели. Тези цели са изцяло свързани с организиране на обучение по стреклови спортове и организирането на курсове по стрелба.

Стрелбище „Герена“ има законово задължение да поддържа списъци на участниците в стрелба. Тези документи имат задължителни атрибути и по закон съдържат набор от лични данни като: ЕГН, три имена, постоянен адрес.

Имаме законовото задължение да обработваме Ваши лични данни при участие в курс по безопасно  боравене с оръжие, когато задължително се изисква свидетелство за съдимост и медицински документ за липса на психическо разстройство.

Стрелбище „Герена“ има задължение да осигурява сигурността и безопасността на територията на стрелбището, което включва и заснемането на изображения чрез системата за видеонаблюдение. При необходимост ще бъдем длъжни да споделим тази информация с правоохранителните органи.

 1. Какви са нашите задължения като администратор на лични данни?
 • да защитаваме личните данни чрез подходящи мерки за сигурност;
 • да уведомяваме органите за нарушения на сигурността на личните данни;
 • да документираме обработването на личните данни;
 1. Колко дълго съхраняваме личните Ви данни?

Вашите лични данни се съхраняват само толкова дълго, колкото е необходимо за постигане на целите, за които сме ги събрали. Сроковете за съхранение на архиви с лични данни са определени със Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и питотехническите изделия и е 10 години. След изтичане на този срок личните данни се унищожават по определения ред.

 1. На кого предоставяме личните данни ?

Персоналните данни за клиентите ни няма да бъдат разкривани на трети лица, освен ако това е задължително по закон. Стрелбище „Герена“ има законово задължение да предоставя личните данни на трети страни в следните случаи:

 • структури на МВР
 • Съдебни органи, контролни органи.
 1. Какви права имат лицата субект на лични данни?
 • Информираност (във връзка с обработването на личнитев ви данни от администратора);
 • Дстъп до, коригиране или изтриване на личните ви данни;
 • Ограничаване на обработването от страна на администратора;
 • Преносимост на личните данни между отделните администратори;
 • Възражение спрямо обработването на лични данни;
 • Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени.

Част от правата ви като изтриване на данните или възразяване срещу обработването, могат да бъдат ограничени от действащото законодателство.

 1. Ред за упражняване на правата

Редът за упражняване на правото на достъп или коригиране е чрез подаване на писмено искане до управителя на Стрелбище „Герена“. Администраторът предоставя на потребителя информация относно действията, предприети във връзка с искането, без ненужно забавяне и във всички случаи в срок от един месец от получаване на искането. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията. Стрелбище „Герена“ се задължава да информира субекта на данните за всяко такова удължаване в срок от един месец от получаване на искането, като посочва и причините за забавянето или за причините да не се предприемат действия и за възможността за подаване на жалба до Комисията за защита на личните данни и търсене на защита по съдебен ред.

Имате право и на жалба за начина, по който се обработват данните ви до надзорния орган Комисия за защита на личните данни, лично или на хартиен носител на адрес София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или като електронен документ подписан с електронен подпис на www.cpdp.bg.

Когато субектът на лични данни подава искане с електронни средства, по възможност информацията се предоставя с електронни средства, освен ако субектът не е поискал друго.

 1. Прехвърляне между държави

Трансферът, съхранението и обработката на лични данни, е обезпечен с подходящи технически средства. Стрелбище „Герена“ няма да прехвърля данните ви извън рамките на Европейското икономическо пространство (ЕИП). Стрелбище „Герена“ може да предоставя вашите лични данни на трети страни, които ще обработят данните съгласно закона.

 1. Промени в Политиката за поверителност

Тази процедура за защита на лична информация може да бъде променяна от Стрелбище „Герена“ като администратор на данни. Такива промени ще влязат в сила незабавно след тяхното оповестяване.

Редовното преглеждане на тази страница ви гарантира, че винаги ще сте наясно каква информация събираме, как и за какви цели я използваме и при какви обстоятелства ще я споделяме с други страни.